އެޑްމިނިސްޓްރޭށަން ވަރކްފްލޯ

މެނެޖިންގް ވަރކްފްލޯސް

 ނޭމް: OpenEMIS Core
އާރޓިކަލް ނޭމް: މެނެޖިންގް ވަރކްފްލޯސް
ކެޓެގޯރީ/މޮޑިއުލް: ވަރކްފްލޯ
ޓެގްސް:
ވަރށަން: 3.9.7
ޑޭޓް އަޕްޑޭޓަޑް: 20 އޭޕްރިލް 2017

ޓެމްޕް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަށް

 • އެކްސްޓަރނަލް ޑޭޓާސޯރސް

   ނޭމް: OpenEMIS Core އާރޓިކަލް ނޭމް: އެކްސްޓަރނަލް ޑޭޓާސޯރސް ކެޓެގޯރީ/މޮޑިއުލް: އެޑްމިނިސްޓްރޭށަން، އިންސްޓިޓޫށަންސް ޓެގްސް: ވަރށަން: 3.9.7 ޑޭޓް އަޕްޑޭޓަޑް: 19 އޭޕްރިލް 2017 ޓެމްޕް
 • މެނެޖިންގް އެސެސްމެންޓްސް

   ނޭމް: OpenEMIS Core އާރޓިކަލް ނޭމް: މެނެޖިންގް އެސެސްމެންޓްސް ކެޓެގޯރީ/މޮޑިއުލް: އެސެސްމެންޓްސް، އިންސްޓިޓޫށަންސް ޓެގްސް: ވަރށަން: 3.9.7 ޑޭޓް އަޕްޑޭޓަޑް: 19 އޭޕްރިލް 2017 ޓެމްޕް
 • ޕްރޮޑަކްޓް ސްވިޗަރ

   ނޭމް: OpenEMIS Core އާރޓިކަލް ނޭމް: ޕްރޮޑަކްޓް ސްވިޗަރ ކެޓެގޯރީ/މޮޑިއުލް: އެޑްމިނިސްޓްރޭށަން ޓެގްސް: ވަރށަން: 3.9.7 ޑޭޓް އަޕްޑޭޓަޑް: 20 އޭޕްރިލް 2017 ޓެމްޕް
 • ލިންކިންގް ސެކިއުރިޓީ ރޯލް ޓު ސްޓާފް ޕޮސިށަން ޓައިޓަލް

   ނޭމް: OpenEMIS Core އާރޓިކަލް ނޭމް: ލިންކިންގް ސެކިއުރިޓީ ރޯލް ޓު ސްޓާފް ޕޮސިށަން ޓައިޓަލް ކެޓެގޯރީ/މޮޑިއުލް: އެޑްމިނިސްޓްރޭށަން ޓެގްސް: ވަރށަން: 3.9.7 ޑޭޓް އަޕްޑޭޓަޑް: 19 އޭޕްރިލް 2017 ޓެމްޕް